Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

YARALANMALI TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI

Av.Yaşar ÖZTÜRK

Ülkemizde yoğun bir şekilde yaşanan trafik kazaları, sürücülerde, araçlardaki yolcularda, sürücülerin yakınlarında ve diğer üçüncü kişilerde mağduriyetlere dolayısıyla maddi ve manevi zararlara sebebiyet vermektedir.

Trafik kazları neticesinde, kazazedelerde kalıcı sakatlık ve kalıcı hastalık oluşması veya tedavinin çok uzun süre alması ve çok pahalı olması durumlarında,  uğranılan maddi ve manevi zararların çok büyük boyutlara ulaşması nedeniyle talep edilecek maddi ve manevi tazminat miktarları çok büyük meblağlara ulaşmaktadır. 

Ülkemizde trafik kazalarından zarar görenlerin, trafik kazalarından dolayı uğradıkları ve uğrayacakları zararlar ve tazminat hakları ve çeşitleri bakımından fazla bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir. Bu bilgi eksikliği neticesinde, trafik kazası nedeniyle direkt veya dolaylı olarak zarar görenler,  tazminat hakkı sahibi oldukları tazminat çeşitlerinin ve haklarının kapsamlarını yeterince bilmediklerinden dolayı mesleği avukat olmayan sigorta simsarlarına vekalet verekerek, bu sigorta simsarlarının aracılığıyla sigorta şirketlerinin sadece cüz’i birmiktarda tazminat tekliflerini kabul ederek telafisi mümkün olmayacak büyük zararlara uğramaktadırlar. 

Tazminat hakkı sahipleri, mesleği avukatlık olmayan sigorta simsarlarına vekalet vererek almayı hak ettikleri maddi ve manevi tazminat miktarlarından çok daha küçük bir miktarda tazminat karşılığında   “gayr-i kabili rücu olmak şartıyla”( tazminat sözleşmesinden dönmenin mümkün olmadığını kabul etmek anlamına gelmektedir)  ve “bilakayd-ü şart” (tazminat sözleşmesinin kayıtsız ve şartsız olarak imzalandığının kabulü anlamına gelmektedir) şartlarıyla imzalanan sözleşmelerden sonra büyük miktardaki bakiye tazminat alacaklarından feragat eden tazminat hakkı sahipleri, artık bu büyük miktardaki bakiye tazminat alacaklarını alamamaktadırlar.  Tazminat hakkı sahipleri, hak ettikleri maddi ve manevi tazminat çeşitlerine ve tutarlarına ilişkin haklarını tam almak için bu hususta uzman ve tecrübeli bir avukattan, hak ettikleri tazminat çeşit ve miktarları için bilgi aldıktan sonra hukuki sürece başlamalı, gerekli ihtarnamelerin çekilmesinden sonra gerekirse maddi ve manevi tazminat talepli davayı açmalı veya tahkim yoluna başvurmalıdır.  

Trafik kazası tazminat davalarının avukat tarafından takip eilmesi halinde, avukat zarar göreni doğru ve hukuki bilgilendirerek alınması gereken en yüksek maddi ve manevi tazminatı alacaktır.

Kendilerini sigorta hasar danışmanı olarak tanıtan SİGORTA SİMSARLARI İSE, kaza ve kusur tutanak ve raorlarının doğruyu yansıtıp yansıtmadıkalrını dikkate almadan alelacele bir şekilde sigorta şirketlerine başvurarak, sigorta şirketlerinin, kendi sigortaşirketleri lehine yaptıkları hesaplamalaları kabul ederek, kaza mağdurlarının aleyhine çok kötü ibranamelere vekaleten imza atarak kaza mağdurlarını dahada mağduretmektedirler.  BU nedenle, trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları, sigorta simsarları tarafından takip edilemeyecek derecede bir avukatın uzmanlığını gerektiren derecede önemli hukuki işlerdir.

Sigorta şirketine  Avukat tarafından açılacak davada, trafik kaza tutanağının gerçeklere uygun tutulup tutulmadığı, kazaya karışanların kusur oranları, maddi ve tazminat miktarları uzman bilirkişilerin tespit ve hesaplamaları neticesinde oluşacak bilirkişi raporlarına dayanılarak mahkemece verileceğinden dolayı, hak edilecek maddi ve manevi tazminat miktarlarının en yükseğine hüküm verilecektir.Sigorta şirketlerinin ödeme teklifleri ile mahkeme eliyle yaptırılan hesaplamalar arasında bazen iki katı aşan fark bulunmaktadır. Ayrica şunu da önemle belirtmek gerekir ki Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasını yapan sigorta şirketi manevi zararları hesaplamaz ve ödemez. Bu manevi zararlara ilişkin ödenmesi gereken tazminatları da hesaba ktarsak, sigorta şirketlerinin ödemeyi teklif ettikleri tazminat tutarı ile maddi ve manevi tazminat talepli davaların neticesinde, trafik kazasından zarar örenlere ödenmesine hükmedilecek toplam tazminat tutarları, sigorta şirketlerinin teklif ettikleri meblağlardan çok daha fazla olduğu ortaya çıkmaktadır

Trafik kazası nedeniyle açılan davalar, haksız fiilden kaynaklanan davalar olduğu için yerel mahkemenin hükmünü verip gerekçeli kararı tebliğ etmesi ile hüküm, kesinleşmeden tazminat borçlularına karşı icra takibine konulabilecektir. Başka bir deyişle, yerel mahkemeden verilen karara karşı, istinaf ve Temyiz kanun yollarına başvurulsa bile, bu husus hükmün icra takibine konmasını engellemeyecektir. Bu nedenle de tazminatların tahsili dava açılmasından sonra çok uzun sürmeyecektir.


YARALANMALI TRAFİK KAZALARINDA TALEP EDİLEBİLECEK TAZMİNAT ÇEŞİTLERİ

 Yaralanmalı trafik kazalarında yaralanan tedavi giderlerini, her türlü iş ve kazanç kayıplarını, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplarını ve ekonomik geleceğinin sarsılmasından doğan kayıplarını ve manevi zararlarının tazminini, kazaya neden olan  kişi ve kurumlardan, ilgili  sigorta şirketlerinden ve kanunen belirlenmiş diğer kişilerden talep etme hakkına sahiptir.

Yaralanma neticelenen trafik kazaları neticesinde talep edilecek maddi zararlara ilişkin tazminat çeşitlerini beş başlık altında toplayabiliriz. Bunlar,

 

1-) YARALANMALI TRAFİK KAZASI NEDENİYLE YAPILAN TEDAVİ GİDERLERİNİN TAZMİNİ 

Yaralanmalı trafik kazaları neticesinde yapılması gereken tedavilerin süreçleri bazen çok uzun sürmektedir. Tedavi sürecinde yapılan ameliyat, yoğun bakım, fizik tedavi, fizyoterapi, ortopedik malzeme, yurt dışı tedavileri,  hastanın nakil ve ilaç masrafları gibi birçok masraf yapılmaktadır. Yapılan bu tedavi giderleri kazaya neden olan kişilerden, araç maliklerinden, sigorta şirketlerinden ve kanunen belirlenmiş diğer ilgili kişilerden ve bu kişilerin mirasçılarından talep edilebilir.


2-) YARALANMALI TRAFİK KAZASI NEDENİYLE UĞRANILAN KAZANÇ KAYBININ TAZMİNİ

Yaralanmalı trafik kazaları neticesinde kazazede, bazen ömür boyu kalıcı işgücü zararlarına duçar olmakta, bazen de  geçici iş gücü kayıplarına duçar olmaktadır. Bazen de, işini yönetememektedir. Kazazede, kaza nedeniyle uğradığı bu zararları kazaya neden olan kişilerden, araç maliklerinden, sigorta şirketlerinden ve kanunen belirlenmiş diğer ilgili kişilerden ve bu kişilerin mirasçılarından talep edilebilir.

Bu doğrultuda tedavi süreci nedeniyle doğan zararlarında kazaya neden olan kişi veya kurumlardan talep edilebileceği hükmü verilmiştir.

Uğranılan trafik kazası nedeniyle yaralanan şahıs tedavi sürecinde kendi işine gidememektedir. Bu nedenle, kazaya duçar olan şahıs, kaza olmasaydı maddi olarak kazanabileceği parayı kazaya neden olan kişi veya kurumlardan ve kanunen belirlenen diğer ilgili kişilerden talep edebilir 


3-) YARALANMALI TRAFİK KAZASI NEDENİYLE ÇALIŞMA GÜCÜNÜN AZALMASINDAN VEYA YİTİRİLMESİNDEN DOĞAN  ZARARLARIN TAZMİNİ

Yaralanmalı trafik kazası nedeniyle yaralanan kişi geçici veya sürekli olarak çalışma gücünden mahrum kalabilir. Kaza nedeniyle oluşan sürekli veya  iş göremezlik durumu oluşmuş ise bu durumda kalıcı sakatlıktan bahsedebiliriz.

Kalıcı iş göremezlik  durumda, yaralanan kişinin ömür boyu kalıcı iş göremezlik oranı adli tıp kurumu ve diğer ilgili birimlerin düzenleyecekleri rapora göre belirlenip kişinin alacağı tazminat miktarına mahkemeler hükmedecektir.

Kaza nedeniyle, kaza sonrasında tedavi ile iyileşme durumu oluşmuş ise bu durumda  geçici iş göremezlik durumunun varlığından söz edebiliriz. 

Geçici işgöremezlik durumunda, yaralananın kazanç kaybı veya iyileşme süresi boyunca başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyması nedeniyle o kişinin  ücreti;

Tedavi ve iyileşme masrafları, ameliyat giderleri ile iyileşme süresince yapılan her türlütedavi harcamaları, kaza geçirenin ve kaza geçirenin bakımını yapanların ve ilgilenenlerin yol, yeme-içme, barınma giderlerinin tazmini de talep edilebilir.

Yaralanmalı trafik kazalarında uğranılan bedensel zararlar nedeniyle açılacak tazminat davalarında  talep edilebilecek tazminatlar; kalıcı sakatlık sonucu oluşan kazanç kaybı ve kalıcı sakatlık sonucunda oluşan kazançlardaki  eksilme olmasa bile güç (efor) kaybı nedeniyle maddi ve manevi tazminatlar, oluşan  İleri derecede sakatlık hallerinde ise ömür boyu başkasının bakımına ihtiyaç duyma durumunda bakıcı giderleri ve diğer giderlere ilişkin tazminatlar olarak sıralayabiliriz.

Yaralananın geçici göremezlik durumu da hastane raporları ve diğer belgelerle belirlenip kişinin alacağı tazminat miktarına mahkemeler hükmedecektir.


4-) YARALANMALI TRAFİK KAZASI NEDENİYLE EKONOMİK GELECEĞİN SARSILMASINDAN DOĞAN ZARARLARIN TAZMİNİ

Yaralamalı trafik kazalarında sakat kalan kişiler, eğer sakat kalmayıp, eski sağlıklarına sahip olsa idiler, sağlıklı halleri ile vücut bütünlüklerine sahip olarak gelecekte kazanmaları muhtemel olan gelirlerini de elde edeceklerdi. Yaralamalı trafik kazalarında sakat kalan kişilerin bu zararlarına muhtemel zararlar diyoruz. Örneğin pilot olmak için fakültede okuyan bir öğrencinin pilotluk mesleğini icra etmesine engel bir uzvunu trafik kazasında kaybetmesi halinde ekonomik geleceği çok büyük bir oranda zarara uğrayacaktır.

Yaralanmalı trafik kazalarına duçar olan kişiler, kaza neticesinde çalışma güçlerini kısmen veya tamamen de kaybedebilmektedirler.

Trafik kazası nedeniyle sakatlanan ve bu sakatlığı nedeniyle çalışma güçlerini kısmen veya tamamen kaybetmesinden dolayı ekonomik geleceği sarsılan kişiler bu zararlarını kazaya neden olan kişi veya kurumlardan talep edebilir. Bu zarar hesaplanırken sakat kalan veya kalıcı hastalıklara duçar olan kişinin yaşı, mesleği, meziyetleri, öğrenci ise okuduğu okul ve diğer unsurları dikkate alınır. Ayrıca zararın, zarar görenin ekonomik geleceğini ne ölçüde etkilediği da hesaba katılarak hak edilen bir tazminata hükmedilir.

Ekonomik geleceğin sarsılmasından kaynaklanan zarar ve tazminatı hesaplanırken, zarara uğrayan kazazedenin mesleği, yaptığı iş durumu, yaşı, zararın   çalışma gücüne etki oranı  ve diğer hususlar dikkate alınır.  Kazazede kaza nedeniyle ileri derecede bir sakatlığa  uğramışsa ve  yaşamı boyunca bakıma muhtaç olarak yaşayacaksa tazminat  miktarının belirlenmesinde bu durum dikkate  alınarak tazminata hükmedilir.

 

5-) YARALANMALI TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MANEVİ  TAZMİNAT  

Hâkim, trafik kazasına uğrayan bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir

Yaralanmalı trafik kazalarında   yaralanan kişiler çektikleri  acı, elem, keder, psikolojik yıkıntı, üzüntü ve ızdırap nedeniyle talep edebilirler. Manevi tazminat miktarının belirlenmesi çekilen elem ve ızdıraba, üzüntüye, yaşanılan ruhsal duruma ve diğer nedenlere göre değişecektir.

Manevi tazminatın hesabı ve miktarı hakim tarafından olayın özelliklerine, uğranılan manevi zararlara, kazaya sebep olanla kazaya duçar olanın maddi durumuna, kazadan önceki yaşayış biçimine göre belirlenir. Tazminat miktarı belirlenirken, belirlenecek tazminat miktarının zarara uğrayan kişi veya kişileri manevi açıdan tatmin edecek miktarda bir tazminat miktarının hakim tarafından belirlenmesi gerekir. Bu hususta hakimin takdir yetkisi olmakla birlikte, hakim bu takdir yetkisini keyfi olarak kullanamaz. 

Trafik kazası neticesinde ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde ise, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da çektikleri  acı, elem, keder, psikolojik yıkıntı, üzüntü ve ızdırap nedeniyle manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.

Trafik kazası neticesinde uğranılan  Kalıcı VEYA GEÇİCİ RUHSAL BOZUKLUK Nedeniyle  de maddi ve manevi tazminat talep edilebilir.

Trafik kazası neticesinde kazazedenin vücudunda estetik olarak görüntü bozukluğu oluşmuş ise, bu görüntü bozukluğundan dolayı oluşan estetik zararlardan dolayı maddi ve manevi zararlar talep edilebilir.


TRAFİK KAZASI METİCESİNDE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT KİMLERDEN İSTENEBİLİR

Trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminatlar, trafik kazasına sebebiyet veren sübjektif ve objektif  kusuru olan kişi ve kurumlardan talep edilir.

Kusurun kime veya kimlere ait olduğunun tespiti kazanın şekli, kusur durumu gibi her kazada farklı kıstaslara göre değerlendirilmektedir. 

Sürücüden kaynaklanan kusur durumlarında maddi ve manevi zaralardan, sigorta şirketi, sürücü, araç sahibi ve araç işleteni, müşereken ve müteselsilen  sorumludur. 

Araçtaki teknik kusurlardan kaynaklanan trafik kazalarında ise maddi ve manevi zararlardan araç sahibi ve işleten kusuru oranında sorumlu tutulacaktır. 

Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında, sigorta şirketi ilgili sigorta poliçesinde belirtilen miktarla sınırlı olmak kaydıyla sadece maddi tazminatlardan sorumludur.

 

TRAFİK KAZALARINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEP ETMEDE ZAMANAŞIMI KAÇ YILDIR

Motorlu araçların sebep olduğu trafik kazaları ile ilgili oluşan  maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl içinde zamanaşımına uğrar.  

Trafik kazası sonucu ortaya çıkan mağduriyetler ile ilgili ceza davasının açılması halinde, maddi ve manevi tazminat davası açma zamanaşımı, ceza kanunlarında   öngörülen zamana aşımı süresine göre uzar. 

Yaralanmalı trafik kazalarında dava açma için öngörülen zaman aşımı süresi  kaza tarihinden itibaren 8 yıldır. Ölümlü trafik kazalarında ise dava açma için öngörülen zamanaşımı süresi kaza tarihinden itibaren 15 yıl olup eğer aynı olayda hem ölü, hem yaralı varsa tümü için tazminat isteme için dava açma zaman aşımı süresi 15 yıldır.

Ceza davası nedeniyle kanunen uzamış (ceza) zamanaşımı süreleri(şoför, işleten, girişimci, sigortacı şirket ayrımı yapılmaksızın) tüm sorumlular hakkında aynen uygulanır. 

Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacı şirkete karşı da kesilmiş olur. Sigortacı şirket bakımından kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlüsü bakımından da kesilmiş sayılır.

Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar.

 

TRAFİK KAZALARINDA ARACIN UĞRADIĞI ZARARIN TAZMİNATI

Trafik kazası sonucunda kaza esnasında kazaya karışan aracın zarara uğraması halinde,  araç maliki veya  mirasçılarının aracın uğradığı zararları talep etme hakları vardır. Bu maddi tazminat hakkının zayi olmasının veya azalmasının önüne geçmek için trafik kaza tutanağını, olay yerini, Cumhuriyet Başsavcılığındaki Soruşturma dosyasını ve dosya içeriğindeki bilirkişi raporunu konusunda uzman bir avukata incelettirmek ve sonrasında da bu husustaki hukuki işlemlere başlanmalıdır..

Trafik kazalarında zarar gören aracın uğradığı zararın tazminini talep etme zamanaşımı iki yıldır.Bu iki yılık zaman aşımı süresi, aynı kazada yaralanma veya ölüme duçar olunmuş ise ceza zaman aşımı sürelerine tabi olacaktır.


TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT MİKTARININ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR

Trafik kazalarında kazazedelere ve kazazedenin yakınlarına sigorta şirketleri tarafından ödenecek tazminatın tutarları, sigorta poliçelerinde üst sınır olarak yer almaktadır. Trafik kazalarında  kazazedelere ve kazazedenin yakınlarına ödenecek tazminat tutarları mahkemelerce bu üst sınırdaki tutardan daha fazla olarak da tespit edilebilir. Bu durumda, üst sınırı aşan tazminat miktarı kazada kusuru olan kazaya sebebiyet verenlerden ve onlar da kazada vefat etmişler ise, onların mirasçılarından talep edilecektir. Kazazede ve yakınlarının kaza neticesinde ne kadar tazminat alabileceği yönündeki soruya başlangıçta belirleyip net cevap vermek yanlıştır. Çünkü mağdur ve yakınlarına ödenecek maddi tazminat bu konuda uzman kişiler tarafından hesaplanmaktadır. Yapılacak hesaplamalara da itiraz etme hakkı hukuki süreç sona erinceye kadar her zaman mevcuttur. 

Trafik kazaları neticesinde zarar görenlerin gördükleri zararlarına ilişkin tazminat miktarlarının hesaplanmasında ölenin, yaralanın, kazaya karışanların yakınları ve diğer akrabalarının birçok durumu aynı anda değerlendirilerek ödenecek tazminat hesaplanır.

Tazminat hesaplaması, kazada yaralanan kişinin mesleği, kalıcı veya geçici sakatlık derecesi,  hukuki mevzuattaki öngörülen ömürleri ve diğer hususlar göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır.  

 

TRAFİK KAZASI YAPAN ARACIN TRAFİK SİGORTASI BULUNMUYORSA TAZMİNAT KİMDEN TALEP EDİLİR

Karayolları Trafik Kanununun 85. Maddesi gereğince motorlu araç maliklerinin her yıl, motorlu araçlarına zorunlu mali mesuliyet sigortası yaptırmaları hukuki bir zorunluluktur.  Zorunlu  mali mesuliyet sigortasını yaptırmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır.

Bu yasağa  rağmen trafiğe çıkan araçların verdiği maddi zararlardan dolayı üçüncü kişilerin zarar görmesi durumunda mağdur olunmasını engellemek amacıyla güvence hesabı kurulmuştur. Trafik kazalarına ilişkin kurulan Güvence Hesabı sayesinde, kazaya sebebiyet veren  aracın trafik sigortası bulunmasa dahi güvence hesabından söz konusu  zararların tazmini talep edebilir.

 

YARGITAY’IN EMSAL KARARLARI

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/15151

K. 2019/7629

T. 17.6.2019 tarihli, yaralanmalı trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat  talepli davaya ilişkin kararın Temyiz incelemesi neticesinde verdiği ilamında,

 KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde, Aksaray Ankara Karayolu Sapmaz Köyü mevkiinde davadışı ...'ın kullandığı işleteni davalı ... Turizm Seyahat San ve Tic. Ltd. Şti olan araç şarompole devrildiğini, kaza neticesinde tek taraflı, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldiğini, ...'ın kullandığı araçta desteğin yolcu olarak bulunmakta olup kaza nedeni ile herhangi bir kusuru bulunmadığını, kaza sonucu ...'ın ölümü ile eşi ...'ın dul, 2 yaşında olan kızı ... ve 14 yaşında olan oğlu ... ve 15 yaşında olan oğlu ...'in yetim kaldığını, ... için 5.000,00 TL, ... için 5.000,00 TL, ... için 5.000,00 TL, ... için 10.000,00 TL maddi ve destekten yoksun kalma tazminatının kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsiline, müvekkillerinin her biri için ..., ..., ... ve ... için ayrı ayrı 50.000,00 TL olmak üzere toplam 200.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... Turizm Seyahat San. Ve Tic Ltd. Şti. den tahsiline karar verilmesini talep etmiş, ıslah dilekçesi ile maddi tazminat talebini toplam 197.544,42 TL'ye yükseltmiştir.

Birleşen davada dava dilekçesinde, meydana gelen kazada ... Turizm'e ait aracın şarampole yuvarlandığını destek ...'ın vefat ettiğini, kazada otobüs sürücüsünün kusurlu olduğunu, murisin yolcu olarak bulunduğunu ve bir kusuru bulunmadığını, aracın ... Turizm'e ait olduğunu ve ... Sigorta A.Ş.'ye ZMSS poliçesi ile sigortalı olduğu, Aksaray 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2014/316 esas sayılı dosyası ile maddi ve manevi tazminat davası açıldığını, ancak aracın Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasının davalı ... Sigorta A.Ş.'ye ait olduğunu, bu şirkete de davanın ihbar edildiğini iddia ederek, öncelikle davanın 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2014/376 esas dosyası ile birleştirilmesine, bu dosyada bilirkişi tarafından hesaplanan ... için 5.609,84TL, ... için 8.000,75TL, ... için 40.595,10TL, ... için 143.338,73TL maddi ve destekten yoksun kalma tazminatının ihbar tarihi olan 17/08/2015 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Somut olayda, taşıma esnasında kazanın meydana geldiği sabit olup, aracın kaza tarihini kapsayan taşımacılık mali sorumluluk sigortasının birleşen dava davalısı ... Sigorta A.Ş nezdinde ölüm ve sakatlanma kişi başına 268.000,00 TL teminat limitli poliçeyle yapıldığı anlaşılmıştır. Bu durumda mahkemece, kazaya karışan aracın zorunlu taşımacılık mali sorumluluk sigortasının bulunması, trafik (zmss) sigortacısına ancak taşımacılık mali sorumluluk sigortası limitinin üzerinde bir zararın tespiti halinde limitin üzerinde kalan kısım yönünden başvurulabileceği, bilirkişi raporunda belirlenen tutarın (toplam 197.544,42 TL) taşımacılık mali sorumluluk sigortası limitini (268.000,00 TL TL) aşmadığı gözetildiğinde kazaya karışan aracın trafik (ZMSS) sigortacısı ... Sigorta A.Ş'ye karşı açılan davanın maddi ve hukuksal olgular değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu üzere yanılgılı değerlendirme sonucu hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı ...Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı ...Ş'ye geri verilmesine 17/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi” şeklinde karar verilmiştir.

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2018/5799

K. 2019/12277

T. 19.12.2019 tarihli, yaralanmalı trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat  talepli davaya ilişkin kararın Temyiz incelemesi neticesinde verdiği ilamında,

“--- Mahkemece, toplanan deliller, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalı ... Sigorta A.Ş.'ye karşı açılan manevi tazminat davasından davacı vekilinin feragat etmiş olması nedeni ile bu davalıya karşı karar verilmesine yer olmadığına, davacı vekilinin manevi tazminat isteminin kısmen kabulüyle kazanın oluş şekli, tarafların kusur oranları, manevi tazminatın sebepsiz zenginleşme teşkil etmemesi ilkesi ile hakkaniyet dikkate alınarak takdiren 25.000,00 TL manevi tazminatın haksız fiilin meydana geldiği 07/10/2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... ile davalı ... Tekstil Tic. A.Ş.'den müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, davacı vekilinin maddi tazminata ilişkin taleplerinin yargılama sırasında karşılanmış olduğu anlaşıldığından,buna ilişkin talebin konusuz kalmış olması nedeniyle, karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, hükmün davalılar ... Tic. A.Ş ve ... vekili tarafından temyizi üzerine, Daire'nin 2015/6423 E. 2017/12234 K sayılı ilamı ile karar bozulmuş, mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda, davalı ... Sigorta AŞ'ye karşı açılan manevi tazminat davası yönünden karar verilmesine yer olmadığına, davacı tarafın maddi tazminat talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, davacı tarafın davalılardan ... ve ... Tekstil San.ve Dış Tic. A.Ş'ye yönelik manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile, 15.000,00 TL manevi tazminatın 07/10/2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan ... ve ... Tekstil San.ve Dış Tic. A.Ş'den alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davacı vekili ile davalı ... Tekstil Tic. A.Ş vekili tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davacı vekili ile davalı ... Tekstil Tic. A.Ş vekilinin yerinde olmayan tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 8,50 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, aşağıda dökümü yazılı 988,75 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı ... Tekstil Tic. A.Ş.'den alınmasına, 19/12/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.” şeklinde karar verilmiştir.


Yaralanmalı trafik kazalarında maddi ve manevi tazminatların talep ve dava edilmesi sürecinde hukuki prosedürler çok sıkı bir şekilde işlediğinden dolayı kanunda belirtilmiş olan sürelerin kaçırılmaması ve doğru adımlar atılması bakımından alanında uzman bir avukata danışılması önem arz etmektedir. Siz de Öztürk Avukatlık Bürosu’nun alanında uzman avukatlarına tüm hukuki süreci telefonda, WhatsApp üzerinden, e-mail üzerinden yazışma ile veya hukuk büromuza gelerek yüz yüze görüşme yaparak danışabilirsiniz.

Siz de hukuki sorunlarınızla ilgili olarak ÖZTÜRK HUKUK & DANIŞMANLIK BÜROSU’nun alanında uzman avukatlarınatelefonla iletişime geçerek, e-mail veya 0555 015 51 61 numaralı telefon üzerinden WhatsApp üzerinden yazışma ile veya hukuk büromuza gelerek yüz yüze görüşme yaparak danışabilirsiniz.

Web Sitesi Hukuki Uyarı Metni
Bu sitede bulunan her türlü bilgi, yazı ve yapılan açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır. Reklam amacı taşımaz. Bu nedenle, haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır. Ziyaretçiler ve Müvekkillerin, Sitede yayımda olan bilgiler nedeniyle zarara uğradıkları iddiası bakımından Hukuk Büromuz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.