Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

Av. Yaşar ÖZTÜRK

Makalenin son güncellenme tarihi: 31/05/2020

İnternetteki sanal alışveriş siteleri, arama motorları ve sosyal iletişim siteleri otomatik olarak çok büyük miktarda kişisel veri toplamaktadır. E-ticaret üzerinden yapılan alışverişlerde de kişiye özel birçok bilgi kişisel veri olarak kaydedilmektedir.  

İnternetteki sosyal medyadaki paylaşımlardaki kişisel veriler kaydedilmekte, cep telefon hizmeti veren operatörlerdeki kişisel bilgilerimiz diğer operatörlere ulaşabilmektedir. Daha birçok şekilde kişisel bilgilerimizin şirketler ve depolandığı ve paylaşıldığına da şahit olmaktayız. Toplanan kişisel verilerin daha sonra veriyi veren kişi veya veriyi veren kişinin vatandaşı olduğu devlet ve diğer kurumlar hakkında zarar verebilecek şekilde kullanılma tehlikesi bulunduğu tartışılan en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Bu nedenlerle kişisel verilerin hukuken korunmasının sağlanması bir zorunluluk haline gelmiştir.

Kişisel bilgilerin alınma konusunu aşan bir biçim ve ayrıntıda alınmasının  ve  veri sahibinin zararına kullanılmasının engellenmesi  ile ilgili olarak devletimiz hukuki düzenleme ihtiyacı hissetmiştir. Ülkemizde çıkarılan kanunun referans kaynağı Avrupa Birliği’nin bu konuda ana mevzuat kaynağı olarak 2016 yılında düzenleyerek kabul ettiği Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)’dür. GDPR ile gerçek kişilerin kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak korunmasına ilişkin kurallar ve kişisel verilerin serbest dolaşımına ilişkin kurallar, gerçek kişilerin temel hakları ve özgürlükleri ve özellikle, kişisel verilerin korunması hakkının korunmasına ilişkin kurallar belirlenmiştir.

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi “kişisel verilerin işlenmesi” olarak tanımlayabiliriz. Bu tanım kapsamında; ait olduğu kişi tarafından üçüncü kişilere sunulmayan, sınırlı kişilerle paylaşılan, herkes tarafından bilinmeyen, kolayca ulaşılamayan, kişinin şahsi özelliklerini belirleyen veya belirlenebilir kılan ekonomik ve finansal veriler, sağlıkla ilgili veriler, siyasi görüş ve davranış ile ilgili veriler, bilişim alanına ilişkin veriler, yaşam şekline ilişkin veriler, dini inanca ilişkin veriler gibi kişiye bağlı olan ve kişiden kaynaklanan veriler kişisel verilerdendir.

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel verinin KVKK’daki belirlenen hükümlere aykırı şekilde kaydedilmesi halinde kişisel verilerin kaydedilmesi suçu işlenmiş olur.

 

KVKK m.17 hükmü gereğince; kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun (TCK) 135 ila 140 ıncı madde hükümleri uygulanır. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi suçunu düzenleyen TCK m.135 hükmü gereğince, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye verilecek ceza yarı oranında artırılır.

 

TCK m. 139 hükmü gereğince, kişisel verilerin kaydedilmesi suçu şikyate bağlı suçlardan değildir. Başka bir ifadeyle, bu suç kamu otoritesi tarafından re’sen öğrenildiğinde mağdurun şikayetine bağlı olmadan soruşturması ve kovuşturması yapılan suçlardandır. Şikayet eden mağdurun şikayetinden vazgeçmesi halinde dahi soruşturma ve kovuşturma devam eder.

 

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun; kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle veya belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Şirketler ve kişiler tarafından tutulan kişisel verilerin güvenliğinin bilişim uzmanı tarafından teknik olarak sağlanmasından önce; kaydedilecek verinin hukuki kapsamı, ayrıntısı, kayıt amacı, verinin hukuka uygun elde edilip edilmediği, hukuki dayanağının olup olmadığı, hukuka uygun işlenip işlenmediği, işlenme ve son saklama süresinin silinme zamanının ne olup olmadığı,  konusunda uzman tecrübeli bir avukat tarafından belirlenmesi gerekir.

Veri sorumlusu olarak kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na tam uyumluluk sağlamak ve kanuna aykırı olarak yapılan her bir kişisel veri işlemi için 1.000.000 TL’ye kadar yüksek idari para cezaları ve 5 seneye kadar hapis cezaları ve maddi ve manevi tazminat ödemeleri gibi yaptırımlardan korunmak için Kişisel Verilerin kaydedilmesi, saklanması, paylaşılması, silinmesi ve diğer ilgili iş ve işlemlerin ve sözleşmelerin yapılması gibi hukuki konularda konusunda uzman tecrübeli bir avukattan hukuki yardım alınarak ilgili iş ve işlemlerin ve sözleşmelerin yapılması, telafisi mümkün olmayacak diğer tazminat ödemelerine duçar olunmasının engellenmesi açısından faydalı olacaktır. 

Siz de hukuki sorunlarınızla ilgili olarak Avukat Yaşar Öztürk Hukuk & Danışmanlık Bürosu’nun alanında uzman avukatlarına,  0555 015 51 61 numaralı telefonla iletişime geçerek, e-mail üzerinden online veya 0555 015 51 61 numaralı telefon üzerinden WhatsApp’tan yazışma ile veya hukuk büromuza gelerek yüz yüze görüşme yaparak danışabilirsiniz.

Web Sitesi Hukuki Uyarı Metni
Bu sitede bulunan her türlü bilgi, yazı ve yapılan açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır. Reklam amacı taşımaz. Bu nedenle, haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır. Ziyaretçiler ve Müvekkillerin, Sitede yayımda olan bilgiler nedeniyle zarara uğradıkları iddiası bakımından Hukuk Büromuz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.