Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

YABANCI SERMAYE HUKUKU

Bir ülkeye kendi sınırları dışındaki yatırımcılar tarafından yapılan yatırıma yabancı sermaye yatırımı denir. Yabancı sermaye yatırımlarının doğrudan yabancı sermaye yatırımı ve dolaylı yabancı sermaye yatırımı olarak ikiye ayırabilriz. Ülkeler için reel ekonomiye dolayısıyla üretime katkı sağlayacak yatırımlara doğrudan yabancı sermaye yatırımı diyoruz. Ülke içinde yabancı yatırımcılar tarafından yapılacak yatırımlar ile ilgili hukuki mevzuatın oluşturduğu hukuk dalına da yabancı sermaye hukuku düyoruz.

Devletlerin yabancı sermayeyi teşvik etmelerindeki başlıca amaçları; Üretimi ve istihdamı arttırmak, sermaye açığını karşılamak, döviz arzını arttırmak,  yeni teknoloji çekmek, Know-how olarak sıralayabiliriz.

Yabancı sermaye girişinin avantajları olduğu gibi,yabancı şirket tarafından gücün kötüye kullanılması, yerli teşebbüslerin devasa sermayeli yabancı yatırımcı ile rekabet edememesi ve artan döviz arzından dolayı döviz kuru probleminin oluşması olarak sıralayabiliriz.

Özellikle 1980’li yıllardan itibaren devletler, bilhassa ülkelerinin maddi ve teknik imkanlarının yetmediği alanlarda yetmediği alanlarda yabancı sermaye yatırımlarını teşvik ederek yabancı sermayeyi ülkelerine çekmeye çalışmışlardır. Devletler, bir taraftan yabancı sermaye yatırımlarını cazip kılabilmek için teşvik paketleri hazırlarken, diğer taraftan da bu yatırımları kontrol ve denetim mekanizması getirmeye devam etmektedirler.

Ülkemizde, yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir.Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabi olup hukuken eşit haklara sahiptirler. Ülkemizde yabancı sermaye yatırımlarının nasıl ve ne şekilde yapılacağı kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir.

Ülkemizde gayrimenkul, turizm, bilişim, otomotiv sektörleri başta olmak üzere yabancı sermayenin yatırımlarını giderek arttırdığını görmekteyiz. Yapılacak yatırımın öncesinde yatırım yapılacak alanlara ve şirketlere ilişkin mali ve hukuki kontrollerin yapılması, raporların hazırlanması ve yatırım şekli ve yöntemlerinin belirlenerek en verimli yatırım şeklinin seçilmesi konularında hukuki destek alınmasının önemi büyüktür. Yatırım yapmak, ticaret hukuku, şirketler hukuku ve vergi hukuku başta olmak üzere çok geniş bir yelpazedeki mevzuat ile ilgili olduğundan dolayı, yatırımın öncesinde, yatırım esnasında ve yatırım aşamasının tamamlanmasından sonra bu alanda uzman ve tecrübeli bir hukuk bürosundan hukuki danışmanlık hizmeti almak, telafisi mümkün olmayan zararlara duçar olmanın önüne geçilmesini sağlamada büyük fayda sağlayacaktır.

Yabancı sermaye yatırımları alanındaki hukuki süreçlerin takibi konusunda hukuki destek ve danışmanlık hukuk büromuz tarafından sağlamaktadır.

Avukat Yaşar Öztürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak  Yabancı sermaye yatırımları alanında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

* Yapılacak yatırımın öncesinde yatırım yapılacak konulara ilişkin hukuki rapor hazırlanması,

* Yatırımın yapılacak şirketlerin mali ve hukuki yapılarına ilişkin hukuki rapor hazırlanması,

* Yatırımın yapılacak alanlara ilişkin yatırım şekli ve yöntemlerinin belirlenmesi konularında hukuk yardım ve danışmanlık hizmetleri verilmesi,

* Yatırımın yapılacak alanlara ilişkin devlet teşviklerinin ve bu teşvikten yararlanma usul ve esaslarının belirlenmesi ile ilgili hukuki rapor hazırlanması,

* Yabancı sermayeli şirketlere Şirketler ve Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi

* Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu

* İrtibat bürolarının kurulması

* Hisse Senetleri ve Tahvillerle ilgili İşlemler

* Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları

* Sermaye Artırımları ve İndirimleri

* Due Dilligence*-Menkul Kıymetlerin Yönetimi ve Edinimi

* Şirket alım ve satımları

* Genel kurul toplantıları yapılması

* Yatırıma ilişkin diğer konularda sözlü ve yazılı olarak hukuki danışmanlık ve dava hizmetlerinin verilmesi.