Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

UZLAŞMA VE SULH YOLUYLA UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ

Uzlaşma, uyuşmazlığın hızlı ve adil olan alternatif çözüm yollarından biridir.  “Uzlaşma”, uyuşmazlığın taraflarının dava açılmadan veya dava açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce bir araya gelerek uyuşmazlığın konusu hakkında uzlaşmalarıdır. Dava açıldıktan veya dava açılmış olup da duruşma başladıktan sonra, uyuşmazlığın taraflarının mahkeme dışında kendi aralarında veya avukatları aracılığıyla uyuşmazlığın konusu hakkında anlaşmalarına ise “sulh olma” ve yapılan görüşmelere de “sulh görüşmeleri” diyoruz.

 

Geciken adalet de bir nevi adaletsizliktir. İnsan ihtiyaçlarının hızla artması, ticaretin çeşitlenmesi, iletişimin ve ulaşımın hızla ilerlemesi neticesinde uyuşmazlık sayıları hızla artmıştır. Mülkün temeli olan adaletin gecikmeksizin tesisi için devletler, hakim ve adliye sayısını arttırarak bu soruna çözüm bulmaya çalışmışlar.Fakat yargılama süreçlerinin çok uzun sürmesini engelleyememişlerdir. Bu husus sadece Türkiye^de değil tüm dünya devletlerine sorun olmaya devam etmektedir. Son yıllarda uyuşmazlıklara alternatif çözüm yolu olarak getirilen arabuluculuk sistemi bu soruna bir nebze çözüm getirmiş fakat bu çözüm yolunda arabulucunun uyuşmazlığa adil çözüm getirebilmesi hususundaki yetkileri sınırlı olduğundan arabuluculuk sistemi de yeterli olamamıştır.

 

Uyuşmazlıkların, dava açmadan, mahkemeye gitmeden adil ve hızlı bir biçimde çözülebilmesinin başka bir yolu var mıdır? Kanun koyucu, bu soruya Avukatlık Kanunu’nun 35A maddesinde yaptığı düzenleme ile cevap vermiştir. Bu hukuki düzenleme uyarınca, uyuşmazlığın taraflarından birinin avukatı dava açılmadan veya dava açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce kendilerine intikal eden iş ve davalarda, tarafların kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri konulara inhisar etmek kaydıyla, müvekkilleriyle birlikte karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilirler. Karşı taraf bu davete icabet eder ve uzlaşma sağlanırsa, uzlaşma konusunu, yerini, tarihini, karşılıklı yerine getirmeleri gereken hususları içeren tutanak, avukatlar ile müvekkilleri tarafından birlikte imza altına alınır. Bu tutanaklar İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesi anlamında mahkeme ilâmı niteliğindedir. Başka bir ifadeyle, bu uzlaşma sözleşmesi. kesinleşmiş mahkeme kararı hükmünde olup her iki tarafı bağlayan ve gerektiğinde icra takibine konulup yerine getirilme kuvvetine sahip ilam niteliğinde bir belgedir.

 

Dava açılmadan önce uzlaşma yoluyla, dava açıldıktan sonra ise sulh olma yoluyla uyuşmazlıkların çözülmesi hızlı ve adil bir çözüm yoludur. Zira, çözüm yolunda, her iki taraf da tarafların hukuki haklarının ne olduğunu bilen avukatları ile temsil edilebildiklerinden dolayı tarafların haklarını koruyucu ve dengeleyici bir uzlaşmaya varılması kuvvetle muhtemel olacaktır.


Uzlaşma yoluna başvuran taraf ve karşı taraf uzlaşma görüşmelerine bizzat katılabilecekleri gibi avukatları aracılığıyla veya avukatları ile birlikte de uzlaşma sürecine katılabilirler. Uzlaşma yolu ile uyuşmazlığa çözüm bulma süreci en nihayetinde tarafların birbirleriyle yaptıkları pazarlık sürecidir. Hukuki uyuşmazlığın taraflarının uzlaşma yoluna başvurmadan önce veya uzlaşma görüşmeleri esnasında, hukuki uyuşmalıkla ilgili haklarını, borçlarını ve alacaklarını hukuki olarak tespit ettirip hesaplamaları yapacakları pazarlıkta taleplerinin diğer taraf tarafından kabul edilmesi ve diğer tarafı etkileyip ikna etmeleri için çok önemlidir. Bu nedenle, uzlaşma sürecinde konusunda uzman avukatlardan hukuki yardım alınması, telafisi mümkün olmayan zararlara duçar olunmaması açısından önem arz etmektedir

Avukat Yaşar Öztürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, kanunen imkan verilen diğer tüm hukuk dallarına ilişkin uyuşmazlıklarda uzlaşma sürecinde taraf avukatlığı ve her türlü danışmanlık hizmetini vermektedir.

 

Avukat Yaşar Öztürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak  Uzlaşma ve Sulh sürecinde verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

·         Uzlaşma ve Sulh süreci öncesinde hukuki hakların ve alacakların tespiti ve hesaplanması.

  • Uzlaşma ve Sulh tekliflerinin hazırlanması ve yapılması,  
  • Uzlaşma ve Sulh tekliflerinin hazırlanması ve yapılması,  
  • Uzlaşma ve Sulh görüşmelerinde taraf avukatlığı, 
  • Uzlaşma ve Sulh yoluyla uzlaşma sağlanması halinde anlaşmaya ilişkin son tutanağın ilam hükmü kazandırılmasına ilişkin mahkeme işlemlerinin yapılması,
  • İlam hükmü kazanan Uzlaşma ve Sulh anlaşma son tutanağının icra takibine konulması,
  • Uzlaşma yoluyla uzlaşma sağlanamaması halinde açılacak davada taraf  avukatlığı,

Uzlaşma ve Sulh süreciyle ilgili konularda sözlü ve yazılı danışma