Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

ENERJİ HUKUKU

Enerji hukuku, yenilenebilir ve yenilenemez enerjinin üretimini,  naklini, dağıtılmasını, satışını ve vergilendirilmesini düzenleyen hukuk dalıdır. Enerji hukuku,  soyut olarak petrol, doğalgaz, elektrik, gaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi piyasaları ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili alanlardaki faaliyetleri konu almaktadır.

Enerji hukukunun uluslararası kaynakları genellikle ikincil düzenlemeler şeklinde tüzük, yönetmelik, yönerge, tebliğ, karar ve tavsiye şeklindeki düzenlemelerden oluşmaktadır.

Enerji hukukunun ulusal kaynakları olarak; 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Teşebbüslerin Elektrik Üretme, İletme, Dağıtma ve Ticaretini Yapmaya Yetkilendirilmesine Dair Kanun, 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap İşlet Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun, 4283 Sayılı Elektrik Enerjisi Üretim Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ve Enerjinin Yap İşlet Modeliyle Satılmasına Dair Kanun, 4501 Sayılı Kamu Hizmetlerine İlişkin İmtiyaz Lisanslarından ve Sözleşmelerinden Kaynaklanan İhtilafların Tahkime Götürülmesinde Takip Edilecek İlkelere Dair Kanun, 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu’nu sayabiliriz.

Dünyada teknolojinin, ulaşımın, iletişimin, nüfusun ve kişi başına düşen milli gelirin hızla armasıyla refah düzeyi yükselmiştir. Refah düzeyinin yükselmesi ihtiyaç çeşitliliğini attırması neticesinde teknolojik gelişme neticesinde üretilen motorlu taşıt, elektrikli ev aletleri, uçak, tren ve diğer araçların sayısının hızla arması beraberinde enerji tüketiminin hızla artmasına sebep olmuştur.

Ülkemiz enerjide dışa bağımlı durumdadır. Bu dışa bağımlılığı azaltmak için bir taraftan HES’lerin sayısı arttırılırken diğer taraftan da alternatif enerji olarak rüzgar enerjisi santralleri kurularak enerjide dışa bağımlılık azaltılmaya çalışılmaktadır.

Enerji hukuku alanında, enerji  şirketlerinin satın alınması  sözleşmelerinin hazırlanması, petrol alımı, satımı, nakli ve üretimi, elektrik alımı ve satımı, lisanslama ve ruhsat temini, enerji üretim projelerinin geliştirmesi ve bu projelerde hukuki ve idari mevzuatından kaynaklanabilecek sorunlar, enerji piyasasında yapılan özelleştirmeler, yenilenebilir enerji ve diğer enerji yatırımları için mevcut teşvikler, , arazi tahsisleri,  üretim,  toptan satış, dağıtım,  perakende satış, ithalat, ihracat depolama, CNG, bayilik, taşıma, madeni yağ,  lisans devir ve satın almaları, ikili, grup, yerel ve sınır ötesi enerji satış sözleşmeleri, doğalgaz ve petrol piyasalarında yapılan her türlü enerji yatırımına yönelik konularda alanında uzman ve tecrübeli bir hukuk bürosundan hukuki danışmanlık hizmeti almak, telafisi mümkün olmayan zararlara duçar olmanın önüne geçilmesini sağlamada büyük fayda sağlayacaktır.

Enerji Hukuku alanında hukuki süreçlerin takibi konusunda hukuki destek ve danışmanlık hukuk büromuz tarafından sağlamaktadır.

Avukat Yaşar Öztürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak   Enerji Hukuku alanında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

* Enerji şirketlerinin satın alınması  sözleşmelerinin hazırlanması,

* Petrol alımı, satımı, nakli ve üretimi ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve denetimi,

* Elektrik alımı ve satımı, lisanslama ve ruhsat temini ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve denetimi,

* Enerji üretim projelerinin geliştirmesi ve bu projelerde hukuki ve idari mevzuatından kaynaklanabilecek sorunların çözümü,

* Enerji piyasasında yapılan özelleştirmelerle ilgili hukuki süreçlerin takibi,

* Yenilenebilir enerji ve diğer enerji yatırımları için mevcut teşvikler ve  arazi tahsisleri ilgili hukuki süreçlerin takibi,

* Üretim,  toptan satış, dağıtım,  perakende satış, ithalat, ihracat depolama, CNG, bayilik, taşıma ilgili sözleşmelerin düzenlenmesi, denetlenmesi ve hukuki süreçlerin takibi,

* Enerji üretim, dağıtım, satışı ve diğer konularda lisans devir ve satın almaları,

* İkili, grup, yerel ve sınır ötesi enerji satış sözleşmelerinin düzenlenmesi,

* Doğalgaz ve petrol piyasalarında yapılan her türlü enerji yatırımına yönelik konularda hukuki danışmanlık,

* Enerji hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda arabuluculuk, tahkim ve dava süreçlerinde taraf vekilliği,

* Enerji hukuku ile ilgili diğer konularda sözlü ve yazılı olarak hukuki danışmanlık ve dava hizmetlerinin verilmesi.