Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU VE DİĞER AVUKATLIK FAALİYET ALANLARIMIZ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU 

Ülkemizde bu ihtiyacın karşılanması için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)  24.03.2016 tarihinde TBMM’de kabul edilip 07.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun çıkarılmasından sonra kanunun uygulanmasının sağlanması için ikincil mevzuatlar da ihdas edilmiş ve halen daha ihdas edilmeye devam edilmektedir.

Ülkemizde çıkarılan kanunun referans kaynağı Avrupa Birliği’nin bu konuda ana mevzuat kaynağı olarak 2016 yılında düzenleyerek kabul ettiği Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)’dür. GDPR ile gerçek kişilerin kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak korunmasına ilişkin kurallar ve kişisel verilerin serbest dolaşımına ilişkin kurallar, gerçek kişilerin temel hakları ve özgürlükleri ve özellikle, kişisel verilerin korunması hakkının korunmasına ilişkin kurallar belirlenmiştir. Ülkemizde bu ihtiyacın karşılanması için ihdah edilen  Kişisel Verilerrin Korunması Kanunu ile düzenlenen kurallar uyarınca; kişisel verilerin   kişisel verilerin kanuna aykırı olarak alınması, kaydedilmesi, depolanması, aktarılması, paylaşılması, kullanılması silinmesi halinde, ilgiller hakkında çeşitli idari para cezaları ve hapis cezaları müeyyide olarak öngörülmüştür.

Kişisel verinin güvenliğinin teknik olarak sağlanmasından daha önemli konu kişisel verinin hukuka uygun olup olmadığıdır. Teknik olarak veri güvenliği sağlansa bile, kişisel verinin hukuka aykırı olması nedeniyle çeşitli ağır para ve hapis cezaları müeyyideleri ile karşı karşıya kalınması kaçınılmaz olacaktır

Şirketler ve kişiler tarafından tutulan kişisel verilerin güvenliğinin bilişim uzmanı tarafından teknik olarak sağlanmasından önce; kaydedilecek verinin kapsamı, ayrıntısı, kayıt amacı, verinin hukuka uygun elde edilip edilmediği, hukuki dayanağının olup olmadığı, hukuka uygun işlenip işlenmediği, işlenme ve son saklama süresinin silinme zamanının ne olup olmadığı,  konusunda uzman tecrübeli bir avukat tarafından belirlenmesi gerekir.

Veri sorumlusu olarak kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na tam uyumluluk sağlamak ve kanuna aykırı olarak yapılan her bir kişisel veri işlemi için 1.000.000 TL’ye kadar yüksek idari para cezaları ve 5 seneye kadar hapis cezaları ve maddi ve manevi tazminat ödemeleri gibi yaptırımlardan korunmak için Kişisel Verilerin kaydedilmesi, saklanması, paylaşılması, silinmesi ve diğer ilgili iş ve işlemlerin ve sözleşmelerin yapılması gibi hukuki konularda konusunda uzman tecrübeli bir avukattan hukuki yardım alınarak ilgili iş ve işlemlerin ve sözleşmelerin yapılması, telafisi mümkün olmayacak diğer tazminat ödemelerine duçar olunmasının engellenmesi açısından faydalı olacaktır. 

 

DİĞER AVUKATLIK FAALİYET ALANLARIMIZ

Hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi sadece dava açılması ve takibi ile değil, hukuki ilişkilerin dava açılmadan önce sağlam zemine oturtulması ile de olabilir. Şirketler ve  İnsanlar arası hukuki ilişkilerin nitelik ve nicelik olarak sayı ve çeşitlerinin artması ile birlikte hukuki ilişkilerin doğuracağı uyuşmazlıkların asgariye indirilmesi için, hukuki ilişkilerin kurulması aşamasında ve uyuşmazlıkların çıkması halinde de çözüm sürecinde avukatlardan hukuki yardım alınması giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Zira, hukuki bir sözleşmenin altına atılan imza ile hukuki metnin tüm içeriği imza sahibini bağlamakta ve sorumluluk altına sokmaktadır. Bu nedenle dava süreci haricindeki hukuki süreçlerde  konunun uzmanı tecrübeli bir avukattan hukuki danışmanlık ve hukuki yardım alan bilinçli kişi ve şirketlerin sayısı her geçen gün artmaktadır.

Avukat Yaşar Öztürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, dava süreci haricindeki hukuki süreçlerde her türlü hukuki danışmanlık ve hukuki yardım hizmeti vermektedir.

Avukat Yaşar Öztürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak verdiğimiz başlıca hukuki danışmanlık ve hukuki yardım hizmetlerimiz;

·        * Şirketlere ve kurumlara kurumsal olarak hukuki danışmanlık hizmetler

       * Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili konularda şirketlere ve şahıslara hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin verilmesi,

       * Her türlü sözleşmenin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

·         Sözleşmelerin hukuki olarak incelenmesi ve denetlenmesi hizmetleri,

·         İhtarnamelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi hizmetleri

·         İhbarnamelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi hizmetleri,

·         Protestoların  düzenlenmesi ve denetlenmesi hizmetleri,

·         Kira kontratlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi hizmetleri,

 • Şİrket birleşme sözleşmelerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,
 • Kurumsal yönetim danışmanlığı,
 • Günlük ticari iş ve işlemlerde hukuk danışmanlığı,
 • Haksız Rekabet Hukuku danışmanlığı,
 • Acente sözleşmelerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,
 • Cari hesap ilişkilerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi
 • Bayilik sözleşmelerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,
 • Distribütörlük sözleşmelerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,
 • Franchising sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Hissedarlık sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Hisse senetleri ve tahvil ile diğer sermaye piyasası hukuku işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)
 • İnşaat sözleşmelerin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • İrtibat bürolarının kurulması, denetlenmesi
 • İşletme defteri ve diğer ticari defterlerin denetlenmesi
 • Joint Ventures sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Know-how sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Leasing sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Lisans sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Mal-hizmet alım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Marka korumaya ilişkin hukuki hizmet verilmesi,
 • Satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Sponsorluk sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Şirket Genel kurul toplantıları ve diğer hukuki zorunlulukların, defter ve kayıtlarının denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Şirket birleşmeleri ve devralmalarının denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Şirketin kambiyo senetlerinin düzenlenmesi
 • Şirkete verilen kambiyo senetlerinin kontrol edilmesi ve denetlenmesi
 • Ticari faturaların denetlenmesi
 • Ticari kredi sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Organize Sanayi ve serbest bölgelerde yatırımların hukuki danışmanlığı
 • Yabancı şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarının hukuki danışmanlığı
 • Yerli şirketlerin yabancı ülkelerdeki yatırımlarının hukuki danışmanlığı
 • Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş sözleşmeleri ve kuruluş işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Yönetim (management) sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Ticari isletme sahibi ortaklar arasındaki sözleşmelerin hazırlanması,

·         Uzlaşma ve Sulh süreci öncesinde hukuki hakların ve alacakların tespiti ve hesaplanması.

·         Ticaret hukukuna ilişkin diğer konularda sözlü ve yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi.

 • Uzlaşma ve Sulh tekliflerinin hazırlanması ve yapılması,  
 • Uzlaşma ve Sulh görüşmelerinde taraf avukatlığı, 
 • Uzlaşma ve Sulh yoluyla uzlaşma sağlanması halinde anlaşmaya ilişkin son tutanağın ilam hükmü kazandırılmasına ilişkin mahkeme işlemlerinin yapılması,
 • İlam hükmü kazanan Uzlaşma ve Sulh anlaşma son tutanağının icra takibine konulması,
 • Uzlaşma yoluyla uzlaşma sağlanamaması halinde açılacak davada taraf avukatlığı,
 • Uzlaşma ve Sulh sürecinin müvekkilin avukatı olarak takibi,,
 • Uzlaşma ve Sulh süreciyle ilgili konularda sözlü ve yazılı danışma,
 • İddia veya savunma dilekçeleri hazırlanması,
 • Arabuluculuk görüşmelerinin sonuçlandırılması,
 • Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulması,
 • Mahkemeye gidilmeksizin uzlaşma sağlanması,
 • Alacak takipleri için icra dosyalarının hazırlanması ve takibi.