Bize Ulaşın: +90 555 015 51 61
 

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI TAHKİM

Tahkim, kanunların izin verdiği konularda olmak şartıyla, taraflar arasında çıkan ve çıkabilecek uyuşmazlıkların mahkemeler yerine taraflar tarafından seçilen hakem veya hakem heyetleri tarafından çözülmesi konusunda tarafların anlaşması ve bu anlaşma kapsamında uygulanan yargılama süreci olarak tanımlanabilir.

Tahkim sözleşmesi, tarafların, sözleşme veya sözleşme dışı bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tamamı veya bir kısmının çözümünün hakem veya hakem kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları anlaşmadır. Tahkim sözleşmesi, taraflar arasındaki sözleşmenin bir şartı veya ayrı bir sözleşme şeklinde yapılabilir

Tahkimin geleneksel yargılamaya kıyasla daha hızlı olması, gizlilik esasına tabi olması, esnekliği, bağlayıcılığı, icra edilebilirliği, uluslararası yatırımları özendirmesi gibi avantajları vardır.

Tahkimi ulusal tahkim ve uluslar arası tahkim olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Ülkemizde Ulusal bazda tahkime uygulanacak tahkim kuralları Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Türkiye’de tahkim uluslar arası alandaki kadar başvurulan bir yol değildir. Halbuki, Türkiye’nin ve İstanbul’un jeopolitik ve ticari konumu uluslararası tahkimin merkezlerinden biri olmaya elverişlidir. Son yıllardaki yasal düzenlemelerle Türkiye^deki tahkimin önünün açtığını söyleyebiliriz. Ülkemizde ihracatın hızla artması ve dış ticaretin önemli hale gelmesi; uyuşmazlığın daha hızlı ve etkili çözüm yolu olan tahkime yönelinmesini kaçınılmaz hale getirecektir.

Türkiye’de tahkimle ilgili organizasyon ve idare işlerinin yürütülmesi için çıkarılan 6570 sayılı İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu, 20.11.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla merkezin yapısı ve tahkim konusunda planlama ve koordinasyon sağlanması amaçlanmıştır. Bu kanunda tahkime uygulanacak kurallar yer almamaktadır. Ulusal tahkimde uygulanacak ana kurallar Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmiştir. Ulusal ve Uluslararası tahkimde uygulamaya yönelik kuralların belirlenmesi işi ise Tahkim Merkezi’ne yüklenmiştir. İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi de İstanbul'da bulunan bir diğer tahkim merkezidir. Ülkemizde, uluslar arası tahkime uygulanacak kurallar 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu ile düzenlenmiştir.

Tahkim türlerini Kurumsal tahkim ve Ad hoc tahkim olmak üzere ikiye ayırabiliriz.

Kurumsal tahkim, uyuşmazlığın taraflarının, kendi aralarında yaptıkları sözleşme ile tahkim sürecinin hakem kuruluşu tarafından yürütülmesini kararlaştırdıkları tahkim türüdür.

Uyuşmazlığın tarafları kurumsal tahkimi seçtiklerinde, hakem kuruluşu tahkim süreci için uygulanacak kuralları belirler ve tahkim sürecinin yürütülmesine ilişkin usul bakımından gözetim ve idari bakımdan denetleme görevini yapar. Bundan dolayı, kurumsal tahkimin güvenilirlik ve taraflara sunulan hizmettin profesyonelliğinden dolayı tercih edildiği söylenebilir.

Dünyada her ülke içinde ve uluslararası seviyede birçok tahkim kuruluşu mevcuttur. Uluslar arası tahkim kuruluşlarının en önemlilerini;"Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Mahkemesi" International Chamber of Commerce (ICC),  "Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi" London Court of International Arbitration (LCIA) "Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi",  Yatırım İhtilaflarının Halline Dair Uluslararası Merkez "ICSID" ve Spor Tahkim Mahkemesi "CAS"  olarak sıralayabiliriz.  Türkiye'de ise İstanbul Tahkim Merkezi ( ISTAC) kurumsal tahkime örnektir.


Ad hoc tahkim, kurumsal tahkimin aksine, bir tahkim kurumunun dahil olmadığı ve tahkim sürecinin taraflarca  belirlendiği bir tahkim türdür.  Bu tür tahkim usulünde taraflar, tahkim sürecinde yerel ülke kurallarının veya uluslar arası alanda bir devletin tahkim kurallarının  veya Birleşmiş Milletler Milletlerarası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tarafından hazırlanan tahkim kurallarının uygulanmasını seçebilirler.

Birleşmiş Milletler Milletlerarası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tarafından hazırlanan tahkim kuralları ad hoc tahkim açısından uluslararası uyuşmazlıklarda en çok kullanılan tahkim kurallarıdır.  


Uluslar arası alanda verilen hakem kararlarının Türkiye'de icra edilebilmesi için ön koşul olarak Türk mahkemelerinde tenfiz edilmesi gerekmektedir. Tenfiz koşulları Milletlerarası Özel Hukuk Usulü Kanunu ve New York konvansiyonunda belirtilmiştir.

Tahkim sözleşmelerinin hazırlanması, uyuşmazlıklara uygulanacak tahkim kurallarının ve usullerinin belirlenmesi ve tahkim yoluna başvurulduğunda hakem veya hakem heyeti huzurunda yapılacak yargılamada dava ve cevap dilekçelerinin hazırlanması, delillerin sunulması, bilirkişi raporlarının incelenmesi gibi davanın seyri ve sonucunu etkileyecek süreçlerde konusunda uzman ve tecrübeli bir hukukçu ile birlikte hareket edilmesinde, telafisi mümkün olmayacak zararların engellenmesi açısından fayda vardır.

Avukat Yaşar Öztürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu,  Ulusal ve Uluslararası Tahkim  alanında müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir.

Avukat Yaşar Öztürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Ulusal ve Uluslararası Tahkim  alanında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

* Ulusal ve uluslararası alanda kurumsal ve ad-hoc tahkim kuralları çerçevesinde, tahkim şartı sözleşmesinin düzenlenmesi ve denetimi,

* Ulusal ve uluslararası tahkim davalarında müvekillerimizin vekaleten temsili

*Tahkim davası öncesinde ve tahkim sürecinde gerekli tedbir kararlarının alınması için mahkeme veya hakem heyetine başvurulması

*Hakem kararının Türkiye'de tanınması ve tenfizi sürecinin yönetilmesi ve takibi,

* Ulusal ve uluslar arası tahkim konusunda sözlü ve yazılı danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.